Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Малко Търново и "Фондация за развитие на Малко Търново" - Малко Търново и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Велека

Намира се в землищата на селата Звездец, Бръшлян и Стоилово.

Обявена е със Заповед №76/18.01.1989 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, с цел запазване на първичните горски екосистеми и живописния каньон на р. Велека. Общата й площ е 1546.3 ха.

Това е горното течение на Велека, където реката пресича карста и образува множество меандри. Бреговете са скалисти, урвести, с канари и пропасти, недостъпни на много места.

Горските склонове са покрити с вековни девствени дъбови и букови гори. В тях намират  убежище много гнездещи птици – лешояд, скален орел, черен щъркел и много бозайници, включително видрата.

Територията е особено подходяща за туристически посещения. Достъпна е от м. Ковач, Пéтрова нива, с. Стоилово и м. Въжиево.

Последна актуализация на 11.09.2015